Un erro musical lévao a destrozar o escenario de San Remo

Hoxe foi noticia en toda prensa e trend topic a nivel internacional o feito de que:

«El cantante italiano Blanco destroza el escenario de San Remo tras un fallo técnico»

Este artigo vai adicado a cómo educar para evitar a frustracción. Ex-representante italiano de Eurovisión.

A educación musical é unha ferramenta valiosa para transmitir valores e ensinos aos mozos.

ctv-ceb-blanco-sanremo-rosas_1675849396948A través da música, pódense inculcar valores como a empatía, a tolerancia, a autoestima, a perseveranza, entre outros. En primeiro lugar, a música pode axudar a desenvolver a empatía nos mozos. Escoitar diferentes xéneros e culturas musicais pode ampliar a perspectiva dun e comprender mellor aos demais. Ademais, a música pode transmitir mensaxes de amor, paz e unidade que inspiran aos mozos para ser máis compasivos e empáticos cos demais.

En segundo lugar, a música pode fomentar a tolerancia e o respecto pola diversidade. Ao escoitar diferentes tipos de música e estilos, os mozos poden aprender a aceptar e valorar a diversidade cultural. Isto axúdalles a ser máis tolerantes e respectuosos cos demais, independentemente das súas diferenzas.

En terceiro lugar, a música pode mellorar a autoestima dos mozos. Ao aprender a tocar un instrumento ou cantar, os mozos poden desenvolver un sentido de confianza e orgullo en si mesmos. Ademais, a música bríndalles unha forma de expresarse e de ser escoitados, o que pode mellorar a súa autoestima e o seu benestar emocional.

Por último, a música pode ensinar aos mozos a importancia da perseveranza e o traballo en equipo. Ao aprender un instrumento ou formar parte dun grupo musical, os mozos deben practicar e traballar xuntos para lograr os seus obxectivos. Isto ensínalles a importancia da dedicación e a perseveranza no logro das súas metas.

En conclusión, a educación musical é unha ferramenta valiosa para transmitir valores e ensinos aos mozos. A través da música, pódense inculcar valores como a empatía, a tolerancia, a autoestima e a perseveranza, que son importantes para o desenvolvemento persoal e social dos mozos.

A educación para combater a frustración

A educación para combater a frustración pode ser un proceso integral que inclúa ensinos tanto cognitivos como emocionais. Aquí hai algunhas maneiras de educar para combater a frustración:

Ensino de habilidades de pensamento positivo: Ensinar aos nenos para ver os desafíos e as frustracións desde unha perspectiva positiva pode axudalos a manexar mellor a frustración.

Desenvolvemento de habilidades de resolución de problemas: Ensínelles aos nenos como identificar e abordar os problemas de maneira efectiva.

Ensino de técnicas de regulación emocional: Ensinar aos nenos como controlar as súas emocións e manter a calma durante momentos de frustración pode ser moi útil.

Fomento da autoestima e a confianza: A educación para fortalecer a autoestima e a confianza dos nenos pode axudalos a sentirse máis seguros e menos frustrados en situacións difíciles.

Ensino da perseveranza: Ensinar aos nenos para persistir e a traballar a través da frustración pode axudalos a desenvolver a resiliencia emocional.

Ensino de habilidades sociais: Ensinar aos nenos para interactuar de maneira positiva cos demais pode axudalos a evitar conflitos e a manexar mellor a frustración en situacións sociais.

Fomento dunha actitude positiva: Ao ensinar aos nenos para ter unha actitude positiva ante a vida, poden estar mellor preparados para manexar a frustración cando xurda.

Estes son só algúns exemplos de como educar para combater a frustración. O máis importante é ser consciente de que a educación é un proceso continuo e que debe adaptarse ás necesidades individuais de cada neno.

As escolas de música son unha ferramenta cultural valiosa para os municipios.

Ao brindar educación musical aos mozos, foméntase a cultura e presérvase a tradición musical local. En primeiro lugar, a escola de música pode ser un centro de desenvolvemento cultural para a comunidade. Ao ofrecer clases de música e programas de ensino para todas as idades, bríndase aos residentes a oportunidade de aprender e desenvolver habilidades musicais. Ademais, a escola pode organizar concertos e eventos musicais para celebrar e difundir a cultura local.

En segundo lugar, a escola de música pode ser unha ferramenta de preservación da tradición musical local. Ao ensinar aos mozos a música e as tradicións culturais da súa comunidade, asegúrase que estas tradicións transmítanse ás xeracións futuras.

En terceiro lugar, a escola de música pode fomentar a cohesión e a unidade na comunidade. Ao reunir a persoas de diferentes idades, culturas e antecedentes musicais, créase un ambiente de colaboración e apreciación mutua. Ademais, os programas musicais comunitarios poden axudar a construír relacións positivas entre os residentes e fomentar un sentido de comunidade.

Por último, a escola de música pode ser unha ferramenta económica para o municipio. Ao atraer a músicos e artistas locais e nacionais para presentacións e concertos, pódese xerar turismo e aumentar a economía local. Ademais, os programas musicais poden ser unha fonte de emprego para os residentes locais.

En conclusión, a escola de música é unha ferramenta cultural valiosa para os municipios. Ao brindar educación musical, fomentar a cohesión comunitaria, preservar a tradición musical local e ser unha fonte de emprego e economía, a escola de música é esencial para o desenvolvemento cultural e social dos municipios.

Carlos Diéguez

Ortigueira a ritmo de… Habanera!

 

Casas indianas no municipio. (Texto por Turismo Ortigueira)

ESP

En las tres primeras décadas del s. XX los emigrantes gallegos fueron protagonistas principales y motores de una renovación constructiva, tanto en el aspecto de los materiales como en los estilos artísticos y ornamentales.

El gallego cubano buscaba establecerse de nuevo en su tierra y para ello optaba, bien por construir una casa acorde con su nivel de vida, o bien por reparar la vivienda heredada de sus padres, ampliándola y mejorándola.

La arquitectura Indiana conlleva una preocupación por mejorar y embellecer el entorno social y traslada los estilos urbanos al medio rural.

Si bien este estilo arquitectónico se localiza en toda Galicia, Ortigueira es uno de los ayuntamientos en los que se extiende con mayor densidad, contando con un inventario de veinte viviendas y otros tantos escolares.

El Cantón reúne varios ejemplos de estas viviendas, construidas a finales del s. XIX y principios del XX. Casi todas ellas fueron residencia de la sociedad ortegana de la época, tanto de la que emigró para hacer fortuna, como de la burguesía local, y constituyeron el centro cultural y comercial de la villa.

Sus fachadas combinan modernismo, eclecticismo y estilo indiano.

 

GAL

 

Nas tres primeiras décadas do s. XX os emigrantes galegos foron protagonistas principais e motores dunha renovación construtiva, tanto no aspecto dos materiais como nos estilos artísticos e ornamentais.

O galego cubano buscaba establecerse de novo na súa terra e para iso optaba, ben por construír unha casa acorde co seu nivel de vida, ou ben por reparar a vivenda herdada dos seus pais, ampliándoa e mellorándoa.

A arquitectura Indiana supón unha preocupación por mellorar e embelecer a contorna social e traslada os estilos urbanos ao medio rural.

Aínda que este estilo arquitectónico localízase en toda Galicia, Ortigueira é un dos concellos nos que se estende con maior densidade, contando cun inventario de vinte vivendas e outros tantos escolares.

O Cantón reúne varios exemplos destas vivendas, construídas a finais do s. XIX e principios do XX. Case todas elas foron residencia da sociedade ortegana da época, tanto da que emigrou para facer fortuna, como da burguesía local, e constituíron o centro cultural e comercial da vila.

As súas fachadas combinan modernismo, eclecticismo e estilo indiano.